Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en NV SMANS, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.

2. Onze offertes zijn 14 dagen geldig.

Garantie

3. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant.

4. In geen enkel geval is NV SMANS aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door NV SMANS geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen.

5. De garantietermijn neemt een aanvang op de datum van de levering van het product en strekt zich in geen geval verder uit dan één jaar na levering. De waarborg is slechts geldig voorzover de klant het product in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt. De waarborg zal enkel worden toegestaan op voorlegging van de factuur, het kasticket of het door NV SMANS ingevulde certificaat ad hoc.

6. De waarborg heeft geen betrekking op o.m. alle mogelijke schade veroorzaakt na de verkoop; schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het product bevindt; schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, niet-naleving van de instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht.

7. De waarborg is niet van toepassing indien de klant het product zelf wijzigt, onbehoorlijk gebruikt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door NV SMANS werden aangeduid. De waarborg is eveneens niet van toepassing indien de klant fabricagenummers en/of de merktekens van het product wegneemt of vervalst.

8. Zichtbare gebreken of een gebrek aan conformiteit met de bestelling dienen onmiddellijk bij levering, schriftelijk te worden gemeld. Bij gebreke daaraan wordt vermoed dat de geleverde materialen conform de bestelling zijn en dat de klant ze aanvaardt.

9. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat NV SMANS niet tot vrijwaring voor uitwinning is gehouden behoudens de uitwinning die een gevolg is van een daad van NV SMANS.

10. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat NV SMANS niet dient in te staan voor de verborgen gebreken die niet bekend waren op het moment van levering.

11. De klant dient binnen de 5 dagen na ontdekking van een gebrek de NV SMANS schriftelijk, per aangetekend schrijven, in kennis te stellen van de gebreken die zich vertoond hebben. Indien dit gebrek onder de garantie valt, en voor zover vastgesteld werd dat het gebrek bestond bij de in bezit name door de koper, verbindt de NV SMANS zich hieraan te verhelpen binnen een redelijke termijn. De N.V. SMANS kan naar keuze :

 • hetzij, het materieel aan de NV SMANS doen terugzenden voor herstelling of vervanging;
 • hetzij, het materieel ter plaatse herstellen gedurende de werkuren;
 • hetzij, de klant crediteren voor het foute materieel, waarbij de vergoeding niet hoger kan zijn dan de prijs van het goed.

12. De terugzending kan slechts geschieden nadat de NV SMANS voorafgaand akkoord heeft gegeven en dit gelijkvormig de richtlijnen van de NV SMANS.

13. De stukken die een gebrek tonen, worden door de NV SMANS kosteloos vervangen. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant.

14. De garantie geldt niet indien :

 • de klant het materieel niet gebruikt heeft gelijkvormig de gebruiksbepalingen van de NV SMANS
 • de klant zijn betalingsplicht niet nageleefd heeft.

15. Wordt niet door de garantie gedekt :

 • tweedehandsmachines
 • gevallen van normale sleet of verval
 • beschadigingen voortvloeiende uit een ongeval, inbegrepen de overspanningen van de elektrische installatie of het koppelen met ander materieel;
 • onderdelen in rubber, in pvc, of op basis van deze stoffen;
 • lampen en lenzen in het algemeen;
 • Verborgen gebreken die de NV SMANS onmogelijk kon kennen.

16. De garantie is beperkt :
voor materieel dat meer dan veertig uren per week werkt : in dit geval is de garantie proportioneel beperkt; voor de “rebuild” machines, tot een periode van twee maanden.

17. De NV SMANS aanvaardt geen verder reikende verplichtingen dan deze bepaald in onderhavige artikelen. De NV SMANS is tot geen enkele schadevergoeding gehouden t.o.v. de klant noch t.o.v. derden voor schade aan welbepaalde goederen die het voorwerp van het contract uitmaken of winstderving. De klant garandeert de NV SMANS tegen alle verhaal van derden.

Leveringen en termijnen

18. Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de levering tijdelijk of definitief te stoppen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. NV SMANS neemt wat betreft de leveringstermijnen slechts een inspanningsverbintenis op zich.

19. De tijdelijke opschorting van de levering door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de levering uit te voeren. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van NV SMANS.

20. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is NV SMANS, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

21. NV SMANS is niet verplicht te leveren wanneer de klant de prijs niet betaalt en/of wanneer de klant sinds de bestelling in faling of in een staat van onvermogen ( inclusief WCO ) is geraakt. Elke overeenkomst met een klant die in WCO dan wel faling gaat vervalt van rechtswege.

Aansprakelijkheid voor schade

22. De klant is jegens NV SMANS aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op onze goederen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal NV SMANS ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.

23. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van NV SMANS toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

Beëindiging

24. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de levering, is steeds mogelijk echter de klant zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale som zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming. Speciale op maat gemaakte goederen of onderdelen zijn steeds volledig betaalbaar bij annulatie.

Aanvaarding der goederen

25. De ingebruikname van de goederen wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit. De klant controleert de goederen bij levering. Bij gebreke aan schriftelijke opmerkingen binnen 48 uur na levering geldt de levering als vrij van enig zichtbaar gebrek en als zijnde conform aan de bestelling.

26. De afmetingen, gewichten, kleuren en andere bijzonderheden voorkomend in de folders, schetsen en plannen kunnen slechts beschouwd worden als aanwijzingen.

Klachten

27. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van NV SMANS binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na levering. Na deze termijn wordt de levering geacht definitief aanvaard te zijn. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

28. Alle goederen, materialen en benodigdheden blijven eigendom van NV SMANS tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van NV SMANS slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan NV SMANS zou toebehoren, of wanneer de geleverde goederen worden doorverkocht of verwerkt tot een ander goed. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten waarna de klant instaat voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten

29. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. NV SMANS behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren levering te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang of tijdens de werken.

30. De B.T.W., en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

31. Alle prijzen zijn exclusief BTW, leveringskosten, vervoerkosten en kosten van verzekering.

32. Indien de klant nalaat een factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale openstaande bedrag
ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

33. Bij wijziging van de financiële toestand van de klant of wanneer het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de klant geschokt is omwille van daden van gerechtelijke uitvoering tegen hem of gelijkaardige gebeurtenissen, behoudt de NV SMANS zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, heeft de NV SMANS het recht lopende en nog te ontwikkelen bestellingen te annuleren, waarbij de klant de vergoeding conform artikel 18 verschuldigd is

34. Het aanbetalen van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het rekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

35. De klant aanvaardt dat er via elektronische post wordt gefactureerd. De facturen worden verzonden op het emailadres dat vermeld staat op de bestelling tenzij expliciet anders vermeld.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

36. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

37. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van NV SMANS en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Verwerking van Persoonsgegevens

38. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

39. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van NV SMANS. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan NV SMANS om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

40. De verwerkingsverantwoordelijke is SMANS , met maatschappelijke zetel te Bremheidelaan 8 in 2300 TURNHOUT en gekend onder het ondernemingsnummer 0462.377.719, E: njanssens@supersmans.com; jvanlieshout@supersmans.com; avermaat@supersmans.com. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan NV SMANS bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan NV SMANS heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van NV SMANS en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

41. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst NV SMANS uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

42. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Onafhankelijke expertise

Klanten geven ons een 9+

Uitgebreid aanbod

Meer dan 45 jaar expertise